Friday, May 20, 2011

Gwen Ceridwen Wacky Shots

Repsol model Gwen Ceridwen made some wacky shot moments at some car show. Cute! isn't she?


Blog Archive